Statut Gminy Roźwienica.
UCHWAŁA Nr 135/XVII/2004
Rady Gminny w Rozwienicy
z dnia 22 wrzesnia 2004r.
w sprawie Statutu Gminy Rozwienica
Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z pózniejszymi zmianami) Rada Gminy w Rozwienicy uchwala Statut Gminy Rozwienica:
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy statut dotyczy wyłacznie Gminy Rozwienica.
§ 2. Gmina jest podstawowa jednostka samorzadu terytorialnego powołana konstytucyjnie dla
organizacji 4ycia publicznego na swoim terenie.
§ 3. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkuja na obszarze Gminy z mocy prawa stanowia
Gminna wspólnote realizujaca swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w wyborach,
referendum oraz poprzez swe wybrane organy.
§ 4. Gmina poło4ona jest w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim i obejmuje
obszar 70,74 km. Granice Gminy okresla mapa w skali 1:100000 stanowiaca załacznik nr 1.
§ 5.1. Celem usprawnienia gospodarowania Gmina tworzy sie jednostki pomocnicze zwane
inaczej sołectwami.
2. Celem usprawnienia wykonywania Gminnych zadan tworzy sie jednostki organizacyjne. Wójt
prowadzi ich rejestr.
2
§ 6.1. Herbem Gminy jest podwójny czerwony krzy4 na białej tarczy. Wzór herbu okresla
załacznik nr 2.
2. Barwy Gminy okresla jej flaga, koloru biało czerwonego z herbem Gminy posrodku białego
pola. Wzór flagi okresla załacznik nr 3.
3. Zasady u4ywania herbu i barw Gminy oraz innych insygniów władz okresla Rada w odrebnej
uchwale.
§ 7. Dalsza czesc statutu Gminy Rozwienica ustanawia:
1) Zasady tworzenia, łaczenia i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz ich
udział
i zadania w gospodarowaniu Gmina.
2)Organizacje wewnetrzna oraz tryb pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
3) Zasady tworzenia klubów Rady.
4) Tryb pracy Wójta.
5) Zasady egzekwowania prawa obywateli wynikajace z jawnosci działania organów
Gminy.
6) Podstawy zatrudnienia, powołania i mianowania pracowników samorzadowych.
Rozdział II.
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 8. W skład gminy wchodza nastepujace jednostki pomocnicze:
1) Bystrowice
2) Chorzów
3) Czastkowice
4) Czudowice
5) Rozwienica
6) Rudołowice
7) Tyniowice
8) Wegierka
9) Wieckowice
10) Wola Wegierska
11) Wola Rozwienicka
3
§ 9.1. O utworzeniu, zniesieniu, połaczeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak4e
zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, kierujac sie nastepujacymi zasadami:
1) inicjatorem utworzenia, połaczenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej
moga byc mieszkancy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowac, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, połaczenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostac
poprzedzone konsultacjami, których tryb okresla Rada odrebna uchwała,
3) obszar jednostek pomocniczych powinien - w miare mo4liwosci - uwzgledniac
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiezi społeczne.
4) projekt granic utworzonej jednostki pomocniczej sporzadza Wójt w uzgodnieniu z
inicjatorami utworzenia tej jednostki,
§ 10.1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadza gospodarke finansowa w ramach bud4etu
Gminy, realizujac zadania im przydzielone.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruja srodkami wydzielonymi do ich dyspozycji
i zobowiazane sa do przestrzegania limitu wydatków okreslonych w bud4ecie Gminy.
§ 11.1. Kontrole gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy
i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi .
2. Jednostki pomocnicze podlegaja nadzorowi organów Gminy na zasadach okreslonych w
niniejszym statucie oraz w statutach tych jednostek.
§ 12. Granice jednostek pomocniczych oraz ich ustrój, zakres działania i organizacje
wewnetrzna okreslaja odrebne statuty uchwalone przez Rade Gminy.
§ 13.1. Przewodniczacy organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtys) mo4e
uczestniczyc w sesjach Rady.
2. Sołtys mo4e zabierac głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
Rozdział III.
Organizacja wewnetrzna Rady
§ 14.1. Rada jest organem stanowiacym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych.
4
§ 15.1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta Gminy w zakresie, w
jakim wykonuje on uchwały Rady oraz ustawy o samorzadzie gminnym.
2. Rada Gminy kontroluje działalnosc Wójta, jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych poprzez powołana ze swego grona Komisje Rewizyjna.
§ 16.1. W celu uszczegółowienia i usprawnienia działania Rady, Rada w drodze uchwały
powołuje ze swego grona Komisje Stałe działajace przez cały okres kadencji Rady okreslajac
zakres ich działania oraz skład osobowy.
2. Celem rozwiazywania problemów wa4nych, wynikłych w czasie kadencji Rada powołuje
Komisje Dorazna ustanawiajac zakres działania oraz skład osobowy.
3. Radny mo4e byc członkiem dwóch Komisji Stałych.
§ 17. Rada nowej kadencji dokonuje wyboru Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego na
pierwszej sesji.
§ 18. Przewodniczacy Rady organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady a w szczególnosci:
1) Zwołuje sesje Rady.
2) Przewodniczy obradom.
3) Utrzymuje dyscypline sesyjna.
4)Zarzadza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz zgłoszonymi
wnioskami.
5) Podpisuje uchwały Rady.
6) Koordynuje prace Komisji Rady.
§ 19. 1. Do obowiazków Wiceprzewodniczacego Rady w razie nieobecnosci Przewodniczacego,
badz wakatu na stanowisku Przewodniczacego nale4a wszelkie czynnosci zastrze4one dla
Przewodniczacego.
2. Przewodniczacy Rady mo4e wyznaczyc do wykonywania niektórych swoich zadan
Wiceprzewodniczacego Rady.
§ 20.W przypadku odwołania z funkcji badz wygasniecia mandatu Przewodniczacego lub
Wiceprzewodniczacego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbli4szej sesji dokona
wyboru na wakujace stanowisko.
§ 21.W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczacego oraz
Wiceprzewodniczacego Rady, Rada w trybie nadzwyczajnym mo4e wybrac radnych na
wakujace stanowiska. Rade wówczas zwołuje i jej przewodniczy radny najstarszy wiekiem.
5
§ 22.Wójt obowiazany jest udzielic Radzie i jej organom wszelkiej pomocy technicznej,
organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji oraz posiedzen Komisji.
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 23.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy nale4ace do jej
kompetencji, okreslone w ustawie o samorzadzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak4e w
przepisach prawa miejscowego obowiazujacego na terenie Gminy.
§ 24. Rada odbywa sesje z czestotliwoscia potrzebna do wykonania zadan Rady, nie rzadziej
jednak ni4 raz na kwartał.
2. Przygotowanie sesji
§ 25.1.Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczacy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzadku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, dotyczacych poszczególnych
punktów porzadku obrad, oraz projektów uchwał.
3. O terminie, miejscu i porzadku obrad sesji powiadamia sie Radnych najpózniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoca listów lub w inny skuteczny sposób.
4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczacymi sesji poswieconej uchwaleniu bud4etu
przesyła sie radnym najpózniej na 14 dni przed sesja.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 3 i 4 Rada ma podstawe do
odroczenia sesji. Wniosek o odroczenie sesji mo4e byc zgłoszony przez Radnego tylko na
poczatku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byc podane do
publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjety.
§ 26.1. Przed ka4da sesja Przewodniczacy Rady, w porozumieniu z Wójtem Gminy ustala liste
osób zaproszonych na sesje.
2. W sesjach Rady uczestnicza, Wójt oraz Sekretarz Gminy a tak4e na polecenie Wójta Skarbnik
Gminy i wyznaczeni pracownicy.
6
3. Do udziału w sesjach Rady moga zostac zobowiazani przez Wójta kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych.
3. Przebieg sesji
§ 27.1.Sesja odbywa sie na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczacego obrad badz Radnego, Rada mo4e postanowic o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie w szczególnosci ze wzgledu na
niemo4liwosc wyczerpania lub koniecznosc rozszerzenia porzadku obrad, potrzebe uzyskania
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo4liwiajace Radzie
własciwe obradowanie lub podjecie uchwał.
§ 28.1. Rada rozpoczyna obrady tylko w obecnosci co najmniej połowy swego ustawowego
składu.
2. W przypadku gdy liczba Radnych obecnych na sesji zmniejszy sie poni4ej połowy
ustawowego składu Rady, Przewodniczacy Rady nie przerywa obrad, niemo4liwe jest jednak
wtedy podejmowanie uchwał.
3. Imiona i nazwiska Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuscili obrady przed ich
zakonczeniem odnotowuje sie w protokole.
§ 29. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczacy Rady.
§ 30.1. Otwarcie sesji nastepuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczacego Rady formuły:
„Otwieram …… sesje Rady Gminy w Rozwienicy”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczacy Rady stwierdza na podstawie listy obecnosci
prawomocnosc obrad.
§ 31. Porzadek obrad obejmuje w szczególnosci:
1) informacje Przewodniczacego Rady oraz sprawozdania Komisji Rady o działaniach
podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,
2) sprawozdanie z działalnosci Wójta w okresie miedzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady składane przez Wójta lub jego Zastepce.
3) rozpatrzenie projektów uchwał,
4) zapytania Radnych oraz innych osób obecnych na sesji i udzielanie odpowiedzi,
5) odpowiedzi na zapytania z poprzednich sesji,
6) wnioski i oswiadczenia Radnych.
7
§ 32.1. Przewodniczacy Rady prowadzi obrady według ustalonego porzadku, otwierajac
i zamykajac dyskusje nad ka4dym z punktów oraz czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodniczacy Rady udziela głosu według kolejnosci zgłoszen; w uzasadnionych
przypadkach mo4e tak4e udzielic głosu poza kolejnoscia czuwajac nad zwiezłoscia wystapien.
§ 33.1. Je4eli tresc wypowiedzi lub sposób wystepowania albo zachowanie Radnego zakłóca
porzadek obrad lub powage sesji Przewodniczacy Rady po uprzednim zwróceniu uwagi mo4e
odebrac mu głos nakazujac odnotowanie faktu w protokole.
2. Po uprzednim ostrze4eniu Przewodniczacy Rady mo4e nakazac opuszczenie sali tym osobom
które swoim zachowaniem lub wystapieniami zakłócaja porzadek obrad badz naruszaja powage
sesji.
§ 34.1. Zapytania kieruje sie do Wójta lub innych organów Rady w formie ustnej lub pisemnej
za posrednictwem Przewodniczacego Rady.
2. Zapytania powinny dotyczyc spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze i powinny
byc krótkie i rzeczowe.
3. Odpowiedzi na zapytania udziela Wójt lub upowa4nione przez niego osoby.
4. Je4eli bezposrednia odpowiedz na zapytanie nie jest mo4liwa lub mało wyczerpujaca pytany
udziela odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zapytania na rece
Przewodniczacego Rady i składajacego zapytanie.
§ 35.1. Radni w wa4nych sprawach dotyczacych wspólnoty samorzadowej moga składac
wnioski inicjatywne. Winny one byc sformułowane jasno i zwiezle.
2. Wnioski sa poddawane pod głosowanie przez Przewodniczacego obrad po uprzednim
pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiednia Komisje.
§ 36.Przewodniczacy Rady mo4e udzielic głosu poza kolejnoscia w sprawie wniosku
o charakterze formalnym dotyczacym procedury obrad.
§ 37. Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczacy Rady konczy sesje wypowiadajac
formułe: " Zamykam ..... sesje Rady Gminy w Rozwienicy ".
§ 38. Pracownik Urzedu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczacym
Rady, sporzadza z ka4dej sesji protokół.
8
§ 39. Protokół z sesji musi odzwierciedlac jej przebieg i powinien w szczególnosci zawierac:
1) numer, date i miejsce odbywania sesji, godzine jej rozpoczecia i zakonczenia oraz wskazywac
numery uchwał, imie i nazwisko przewodniczacego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn
nieobecnosci,
4) ustalony porzadek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnosci tresc wystapien albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych,
jak równie4 uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych
wystapien,
6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i
„wstrzymujacych” oraz głosów niewa4nych,
7) podpis Przewodniczacego obrad i osoby sporzadzajacej protokół.
§ 40.1. Radni moga zgłaszac wnioski poprawek lub uzupełnien do protokołu w przerwie miedzy
sesjami jednak nie pózniej ni4 na najbli4szej sesji rady.
2. O przyjeciu lub odrzuceniu wniosków decyduje Rada na najbli4szej sesji.
§ 41. Do protokołu dołacza sie liste obecnosci radnych oraz odrebna liste zaproszonych gosci,
teksty przyjetych przez Rade uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oswiadczenia i inne
dokumenty zło4one na rece Przewodniczacego Rady.
4. Uchwały
§ 42.1. Uchwały sa sporzadzane w formie odrebnych dokumentów.
2. W uchwałach podaje sie numer uchwały (cyframi arabskimi), kolejny numer sesji ( cyframi
rzymskimi) i rok podjecia uchwały.
§ 43.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, Komisjom oraz grupie Radnych w
składzie co najmniej 3 osób.
2. Projekt uchwały powinien byc zredagowany w sposób zwiezły przy u4yciu wyra4en o
powszechnym znaczeniu i powinien zawierac w szczególnosci:
1) tytuł uchwały,
2) podstawe prawna,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miare potrzeby okreslenie zródła sfinansowania realizacji uchwały,
9
5) okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6) ustalenie terminu wejscia w 4ycie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostac przedło4ony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale4y
wskazac potrzebe podjecia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekt uchwały powinien byc zaopiniowany przez własciwa Komisje Rady Gminy.
§ 44.1. Przed przyjeciem uchwały nale4y uwzglednic poprzez głosowanie poprawki zgłaszane
przez Radnych
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustepów projektu uchwały
nastepuje według ich kolejnosci z tym, 4e w pierwszej kolejnosci Przewodniczacy poddaje pod
głosowanie te poprawki, których przyjecie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
§ 45. Przewodniczacy mo4e odroczyc głosowanie nad projektem uchwały na czas potrzebny do
stwierdzenia czy wskutek przyjetych poprawek nie zachodzi sprzecznosc w zamierzonym
postanowieniu uchwały.
§ 46. Rada jest zwiazana uchwała od chwili jej podjecia.
§ 47. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczacy Rady.
§ 48.1. Przyjete uchwały Przewodniczacy Rady przekazuje Wójtowi najpózniej w ciagu 4 dni od
zakonczenia sesji.
2. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami
sesji Rady.
3. Odpisy uchwał Przewodniczacy Rady przekazuje własciwym jednostkom do wiadomosci w
celu ich realizacji.
5. Procedura głosowania
§ 49.W głosowaniu biora udział wyłacznie radni.
§ 50.1. Głosowanie jawne odbywa sie przez podniesienie reki.
2. Głosowanie jawne zarzadza i przeprowadza Przewodniczacy obrad, przelicza oddane głosy
„za”, „przeciw” i „wstrzymujace sie”, nakazujac odnotowanie wyników głosowania w protokole
sesji oraz ogłasza wyniki.
10
3. W przypadku równej liczby głosów „za” i przeciw w głosowaniu jawnym Przewodniczacy
mo4e zarzadzic powtórne głosowanie.
4. Do przeliczenia głosów Przewodniczacy obrad mo4e wyznaczyc radnych lub inne osoby.
§ 51.1. W głosowaniu tajnym Radni głosuja za pomoca kart ostemplowanych pieczecia Rady,
przy czym ka4dorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym sposród siebie Przewodniczacym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystapieniem do głosowania objasnia sposób głosowania i
przeprowadza je, wyczytujac kolejno radnych z listy obecnosci.
3. Kart do głosowania nie mo4e byc wiecej ni4 Radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podajac wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowia załacznik do protokołu sesji.
§ 52.1. Głosowanie zwykła wiekszoscia głosów oznacza, 4e przechodzi wniosek (kandydatura)
który(a) uzyskał(a) najwieksza liczbe głosów.
2. Głosowanie bezwzgledna wiekszoscia oznacza 4e przyjety został wniosek (kandydatura)
który(a) uzyskał(a) co najmniej jeden głos wa4ny wiecej od zsumowanych pozostałych.
3. Głosowanie bezwzgledna wiekszoscia ustawowego składu Rady oznacza, 4e przechodzi
wniosek (kandydatura) który(a) uzyskał(a) liczbe całkowita wa4nych głosów oddanych za
wnioskiem (kandydatem) przewy4szajaca połowe ustawowego składu Rady.
6. Radni
§ 53.1. Radni potwierdzaja swoja obecnosc na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na
liscie obecnosci.
2. Radny w ciagu 7 dni od daty odbycia sie sesji lub posiedzenia Komisji, winien
usprawiedliwic swoja nieobecnosc, składajac stosowne pisemne wyjasnienia na rece
Przewodniczacego Rady lub Przewodniczacego Komisji.
§ 54.1. Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni odbywac nie rzadziej ni4 2 razy w roku.
2.Radny powinien przyjmowac w swoim okregu wyborczym skargi i wnioski czy postulaty
zło4one przez mieszkanców.
11
§ 55.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajacego radnego o rozwiazanie
z nim stosunku pracy, Rada mo4e powołac komisje dorazna do szczegółowego zbadania
wszystkich okolicznosci sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na pismie Przewodniczacemu Rady.
3. Przed podjeciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umo4liwic
Radnemu zło4enie wyjasnien.
7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorzadu terytorialnego
§ 56.1. Rada mo4e odbywac wspólne sesje z Radami innych jednostek samorzadu
terytorialnego, w szczególnosci dla rozpatrzenia i rozstrzygniecia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuja Przewodniczacy Rad zainteresowanych jednostek samorzadu
terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuja wspólnie Przewodniczacy lub upowa4nieni
wiceprzewodniczacy zainteresowanych jednostek samorzadu terytorialnego.
§ 57.1. Koszty wspólnej sesji ponosza równomiernie zainteresowane jednostki samorzadu
terytorialnego, chyba 4e Radni uczestniczacy we wspólnej sesji postanowia inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo4e byc uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym
przed przystapieniem do obrad.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 58.1. Komisja Rewizyjna składa sie z Przewodniczacego, Zastepcy Przewodniczacego oraz
pozostałych członków w liczbie 3.
2. Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastepce Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja na wniosek
Przewodniczacego Komisji .
§ 59.Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji i prowadzi jej obrady.
W przypadku niemo4nosci działania Przewodniczacego Komisji jego zadania wykonuje jego
Zastepca .
12
§ 60.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Rade.
2. Rada mo4e podjac decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objetej planem pracy w
zakresie wskazanym w uchwale Rady.
§ 61.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegaja wyłaczeniu od udziału w jej działaniach w
sprawach, w których mo4e powstac podejrzenie o ich stronniczosc lub interesownosc.
2. W sprawie wyłaczenia Zastepcy Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych
członków decyduje pisemnie Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłaczeniu Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłaczony członek Komisji Rewizyjnej mo4e odwołac sie na pismie od decyzji o wyłaczeniu
do Rady - w terminie 3 dni od daty przyjecia wiadomosci decyzji o wyłaczeniu.
2. Zasady kontroli
§ 62.1. Komisja Rewizyjna bezstronnie kontroluje działalnosc Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzgledem: legalnosci, gospodarnosci,
rzetelnosci, celowosci oraz zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnosci gospodarke finansowa kontrolowanych podmiotów,
w tym wykonanie bud4etu Gminy.
§ 63.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaja zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w
szczególnosci dotyczy projektów dokumentów majacych stanowic podstawe okreslonych
działan (kontrola wstepna).
2. Rada mo4e nakazac rozszerzenie lub zawe4enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3.Tryb kontroli
§ 64.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiazany jest zapewnic warunki i srodki dla
prawidłowego przeprowadzenia kontroli, dostep do 4adanych dokumentów i materiałów oraz
umo4liwic wstep do obiektów i pomieszczen kontrolowanego podmiotu oraz udzielic ustnych
informacji.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynnosci,
o których mowa w ust. 1 obowiazany jest do niezwłocznego zło4enia na rece osoby
kontrolujacej pisemnego wyjasnienia.
13
§ 65.1. Czynnosci kontrolne wykonywane sa w miare mo4liwosci w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanego podmiotu i winny trwac nie dłu4ej ni4 2 dni.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej sa obowiazani przestrzegac przepisów BHP oraz przepisów
dotyczacych ochrony tajemnicy panstwowej i słu4bowej w kontrolowanej jednostce.
4. Protokoły kontroli
§ 66.1. Kontrolujacy sporzadzaja z przeprowadzonej kontroli protokół obejmujacy:
1) nazwe i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imie i nazwisko kontrolujacego (kontrolujacych),
3) daty rozpoczecia i zakonczenia czynnosci kontrolnych,
4) okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objetego kontrola,
5) imie i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczególnosci wnioski kontroli
wskazujace na stwierdzenie nieprawidłowosci w działalnosci kontrolowanego podmiotu
oraz wskazanie dowodów potwierdzajacych ustalenia zawarte w protokole,
7) date i miejsce podpisania protokołu,
7) podpisy kontrolujacego (kontrolujacych).
3.Protokół pokontrolny mo4e tak4e zawierac wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniecia
nieprawidłowosci stwierdzonych w wyniku kontroli
4. Protokół pokontrolny powinien byc zło4ony Przewodniczacemu Rady Gminy i kierownikowi
podmiotu kontrolowanego do 7 dni od daty zakonczenia kontroli.
§ 67.Kierownik kontrolowanego podmiotu mo4e zło4yc na rece Przewodniczacego Rady uwagi
dotyczace kontroli i jej wyników do 7 dni od daty przekazania mu pokontrolnego protokołu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 68.1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
31 stycznia ka4dego roku.
2. Plan przedło4ony Radzie musi zawierac co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzen,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostana poddane kontroli.
3. Rada mo4e zatwierdzic czesc planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystapienie do
wykonywania kontroli mo4e nastapic po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czesci.
14
§ 69.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 kwietnia ka4dego roku –
roczne sprawozdanie ze swojej działalnosci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierac:
1) liczbe, przedmiot, miejsce i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa4niejszych nieprawidłowosci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjetych przez Komisje Rewizyjna,
4) ocene wykonania bud4etu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie
absolutorium.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 70.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej
Przewodniczacego.
2. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej mo4e zaprosic na jej posiedzenia:
1) Radnych nie bedacych członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale4y sporzadzac protokół, który winien byc podpisany
przez wszystkich członków komisji uczestniczacych w posiedzeniu.
§ 71.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaja zwykła wiekszoscia głosów w obecnosci co
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 72.1. Komisja Rewizyjna mo4e na zlecenie Rady współdziałac w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi Komisjami Rady, w zakresie ich własciwosci rzeczowej.
2. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej mo4e zwracac sie do przewodniczacych innych Komisji
Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego Radnych majacych kwalifikacje w zakresie
tematyki objetej kontrola.
3. Do członków innych komisji uczestniczacych w kontroli, prowadzonej przez Komisje
Rewizyjna stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
Komisje Rady
§ 73.W Gminie powołane sa Komisje Stałe Rady:
1) Rewizyjna – 5 osób
2) Bud4etu i Finansów – 5 osób
15
3) Rozwoju Gospodarczego – 5 osób
4) Ochrony Srodowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej – 5 osób
5) Oswiaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa, - 5 osób
§ 74.1. Komisje Stałe pracuja na posiedzeniach.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy Komisji wybrany przez Rade Gminy lub Zastepca
Przewodniczacego Komisji wybrany przez członków danej Komisji.
3. Komisje Stałe działaja zgodnie z rocznym planem pracy.
4. Rada mo4e nakazac Komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 75.1. Komisje Stałe Rady moga odbywac wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady moga podejmowac współprace z odpowiednimi Komisjami innych gmin,
zwłaszcza sasiadujacych, a nadto z innymi podmiotami, jesli jest to uzasadnione przedmiotem
ich działalnosci.
3. Komisje uchwalaja opinie oraz wnioski w głosowaniu jawnym zwykła wiekszoscia głosów w
obecnosci co najmniej połowy składu Komisji i przekazuja je Radzie.
4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu jawnym Przewodniczacy
mo4e zarzadzic powtórnie głosowanie.
5. Na podstawie upowa4nienia Rady, Przewodniczacy lub Wiceprzewodniczacy Rady,
koordynujacy prace Komisji Rady moga zwołac posiedzenie komisji i nakazac zło4enie Radzie
sprawozdania.
§ 76.1. Komisja Stała obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczacego.
2. Przewodniczacy Komisji mo4e zaprosic na jej posiedzenia:
1) Radnych nie bedacych członkami Komisji,
2) osoby na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
3. Z posiedzenia Komisji nale4y sporzadzac protokół, który winien byc podpisany przez
protokolanta i prowadzacego posiedzenie.
§ 77. Przewodniczacy Komisji co najmniej raz na kwartał przedstawiaja na sesji Rady
sprawozdania z działalnosci Komisji.
§ 78. Do pracy Komisji Doraznych stosuje sie odpowiednie przepisy o Komisjach Stałych
16
Rozdział IV
Zasady działania Klubów Radnych
§ 79.Radni moga tworzyc Kluby Radnych.
§ 80.1. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4
Radnych.
2. Powstanie Klubu musi zostac niezwłocznie zgłoszone Przewodniczacemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje sie:
1) nazwe Klubu,
2) liste członków,
3) imie i nazwisko Przewodniczacego Klubu.
4. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiazania nale4y niezwłocznie poinformowac o tym
Przewodniczacego Rady.
§ 81.1. Kluby działaja wyłacznie w ramach Rady.
2. Przewodniczacy Rady prowadzi rejestr klubów radnych.
§ 82.1. Kluby działaja w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z
rozwiazaniem klubów.
2. Kluby podlegaja rozwiazaniu uchwała Rady, gdy liczba ich członków spadnie poni4ej 3 lub w
chwili ich wczesniejszego samorozwiazania.
§ 83.1. Kluby moga uchwalac własne regulaminy.
2. Regulaminy Klubów nie moga byc sprzeczne ze Statutem Gminy i niezwłocznie przedło4one
Przewodniczacemu Rady.
§ 84.Klubom przysługuja uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i
trybu działania Rady.
§ 85.Wójt obowiazany jest zapewnic Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbednym do
ich funkcjonowania.
Rozdział V.
17
Tryb pracy Wójta
§ 86. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt, który wykonuje:
1) uchwały Rady Gminy,
2) zadania jemu przypisane okreslone przepisami prawa, ustawa o samorzadzie Gminy
oraz niniejszym statutem.
§ 87. Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§ 88.Komisje Rady moga 4adac przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 89. Zastepca Wójta przejmuje wykonywanie zadan i kompetencji Wójta w przypadku
uzyskania upowa4nienia od Wójta lub w czasie jego nieobecnosci i niemo4nosci wypełniania
swoich obowiazków.
Rozdział VI.
Zasady egzekwowania prawa obywateli wynikajace z jawnosci
działania organów Gminy.
§ 90.Mieszkancy Gminy moga uczestniczyc w sesjach oraz posiedzeniach Komisji Stałych
i Doraznych w wyznaczonych dla nich miejscach po wczesniejszym zgłoszeniu checi
uczestnictwa w biurze R`ady.
§ 91.Obywatelom Gminy udostepnia sie protokoły z posiedzen Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów po ich formalnym przyjeciu - zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§ 92. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostepnia sie w biurze Rady , w dniach
pracy Urzedu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 93.Realizacja uprawnien okreslonych w § 91 i 92 mo4e sie odbywac wyłacznie
w Urzedzie Gminy i w asyscie pracownika Urzedu Gminy.
§ 94. Wglad do dokumentów mo4e miec tylko 1 osoba w tym samym czasie.
18
§ 95. Obywatelom umo4liwia sie własnoreczne dokonywanie odpisów których nie uwierzytelnia
Urzad Gminy.
§ 96. Obywatelom umo4liwia sie otrzymanie wyciagu, wypisu lub kserokopii uwierzytelnionej,
protokołu lub jego czesci, uchwały Rady Gminy, Komisji po nadaniu formalnego toku
otrzymania wypisu zgodnie z & 91 oraz po pobraniu stosownej opłaty.
§ 97. Uprawnienia okreslone w § 91 i 92 nie znajduja zastosowania:
1) w przypadku wyłaczenia - na podstawie ustaw - jawnosci.
2) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie
stanowi inaczej, ni4 art. 73 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
Rozdział VII.
Podstawy zatrudnienia, powołania
i mianowania pracowników samorzadowych.
§ 98.1. Pracownikiem samorzadowym z wyboru jest Wójt.
2. Do dokonania czynnosci z zakresu stosunku pracy Wójta własciwa jest Rada.
3. Rada, mo4e w drodze odrebnej uchwały, upowa4nic Przewodniczacego Rady (w całosci lub w
czesci) do podejmowania czynnosci o jakich mowa w ust.2 za wyjatkiem ustalania
wynagrodzenia.
4. Do dokonywania czynnosci z zakresu stosunku pracy z pozostałymi osobami własciwy jest
Wójt, jako kierownik Urzedu Gminy, bedacego zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu
pracy.
5. Zastepce Wójta powołuje i odwołuje Wójt w drodze zarzadzenia.
& 99. Mianowanie jako forma nawiazania stosunku pracy z pracownikami Urzedu Gminy mo4e
byc stosowana wobec: kierowników referatów, inspektorów po 15 latach pracy w urzedach
administracji publicznej
& 100.1. Powołanie, jako forma nawiazania stosunku pracy z pracownikami Urzedu Gminy, jest
stosowana wobec Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Zastepcy Wójta.
2. Uchwały rady w sprawie odwołania Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy nie moga byc
podjete na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.
19
3. Przed podjeciem uchwały o odwołaniu, Rada jest obowiazana wysłuchac wyjasnien osoby,
której dotyczy wniosek o odwołanie.
4. Postanowien ust. 2 i 3 nie stosuje sie w razie odwołania równoznacznego z rozwiazaniem
stosunku pracy bez wypowiedzenia.
§ 101. W Urzedzie Gminy na podstawie umowy o prace zatrudnia sie pozostałych pracowników.
Rozdział VIII.
Postanowienia koncowe
§ 102. Sprawy nie ujete w Statucie Gminy Rozwienica oraz nie rozstrzygniete ustawa o
samorzadzie gminnym i przepisami prawa dotyczace Gminy Rozwienica ustanawia Rada Gminy
droga uchwały samorzadowej.
§ 103. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy w trybie własciwym dla jego uchwalenia.
§ 104. Traca moc uchwały:
1) UchwałaNr 200/XV/96 Rady Gminy w Rozwienicy z dnia 9 pazdziernika 1996r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Rozwienica.
2) Uchwała Nr 103/X/99 Rady Gminy w Rozwienicy z dnia 11 pazdziernika 1999r. w sprawie
zmiany statutu Gminy Rozwienica.
3) Uchwała Nr 220/XXVI/2001 Rady Gminy w Rozwienicy z dnia 27 wrzesnia 2001r. w
sprawie zmiany statutu Gminy Rozwienica .
4) Uchwała Nr 109/XIV/2004 Rady Gminy w Rozwienicy z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Rozwienica.
§ 105. Uchwała wchodzi w 4ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Podkarpackiego.

 
www.czastkowice.pl.tl
 
Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Informacje ogólne
 
autor strony a.byrwa

Strona założona 03.09.2010 r. aby informować mieszkańców o tym co się wokół nas dzieje. Zapraszam wszystkich do jej współtworzenia.
Z ostatniej chwili!!!
 
Obrady VI Sesji Rady Gminy Roźwienica VIII kadencji, odbędą się w dniu 25 czerwiec 2015 roku, /czwartek/ o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy.
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=