Uchwały uchylone przez RiO.
abyrwa 12.06.2013 rok.

Ustawa o Samorządzie Gminnym.

Art. 23a.
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: «Tak mi dopomóż Bóg.»
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali man-dat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

Art. 96.
1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.


Źródło: strona internetowa Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. www.rzeszow.rio.gov.pl/bip/
 
1.
 
Uchwała Nr II/317/ 2011
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu
uchwały Nr 19/III/2010 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 2
i 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
powstępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
stwierdza
I. że uchwała Nr 19/III/2010 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 grudnia 2010
r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 została wydana z istotnym
naruszeniem prawa polegającym zwiększeniu wydatków w formie dotacji
celowej na pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację
zadania „wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Rączyna-Roźwienica
w kwocie 78.353,83 zł tj w kwocie niezgodnej z ustaloną w uchwale Rady
Gminy w Roźwienicy 336/XXXVIII/2010 z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego
zmienioną Nr 358/XXXIX/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku tj. z naruszeniem
art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
II. że uchwała Nr 19/III/2010 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 została wydana
z nieistotnym naruszeniem prawa, polegającym na zaklasyfikowaniu
zwiększenia wydatków o kwotę 200.000 zł w dziale 600 „Transport i łączność”,
rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300 „dotacja celowa na
pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”
zamiast w § 2710 „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących” niezgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr 19/III/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku Rada Gminy
w Roźwienicy dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2010r.
Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w dniu 27 grudnia 2010 r.
Rada Gminy w Roźwienicy m.in. zwiększyła badaną uchwałą o kwotę
78.353,83 zł w dziale 600, rozdziale 60014 wydatki w formie dotacji celowej na
pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania „wykonanie
chodnika w ciągu drogi powiatowej Rączyna-Roźwienica”.
Uchwałą Nr 336/XXXVIII/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego zmienioną uchwałą
Nr 358/XXXIX/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, Rada Gminy w Roźwienicy
udzieliła Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację w/w zadania
w wysokości 56.473 zł.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie zaważyło co następuje:
W myśl art. 216 ust 2. pkt 5 ustawy o finansach publicznych , wydatki budżetu
jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań
określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Rada Gminy w Roźwienicy zwiększając wydatki w formie dotacji celowej na
pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego w wysokości większej od ustalonej w
odrębnej uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację
powyższego zadania w sposób istotny naruszyła art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych.
Ponadto, badaną uchwałą Rada Gminy zwiększyła wydatki w dziale 600,
rozdziale 60014 wydatków w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu
Jarosławskiego na remont drogi w miejscowości Cząstkowice w wysokości
200.000 zł zgodnie z uchwałą Nr 335/XXXVIII/2010 z dnia 14 października 2010 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego, klasyfikując
powyższy wydatek w § 6300 „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zamiast w § 2710 „dotacja celowa na
pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących, co narusza w sposób nieistotny przepisy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych.
W tym zakresie również został naruszony przepis art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, zgodnie z którym dochody i wydatki publiczne klasyfikuje
się według paragrafów określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku.
W związku z tym, że niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze zostaje wydane po
zakończeniu roku budżetowego, z uwagi na brak możliwości naprawienia
stwierdzonej nieprawidłowości przez Gminę we własnym zakresie i zastosowania
przez organ nadzoru trybu określonego w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
działając na podstawie art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie
stwierdza nieważności przedmiotowej uchwały, ograniczając się do stwierdzenia, że
badana uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie Gminie Radymno przysługuje prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.

2.

Uchwała Nr XVII/ 3712 /2011
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania o uznanie uchwały Nr 64/XI/2011 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia
30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Roźwienica za nieważną - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 1
pkt 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z późn.zm)
s t w i e r d z a
nieważność uchwały Nr 64/XI/2011 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia
30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Roźwienica w całości, z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 229, art.
231 ust. 1 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uzasadnienie
W dniu 30 czerwca 2011 r. Rada Gminy w Roźwienicy podjęła uchwałę
Nr 64/XI/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Roźwienica.
Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
dniu 22 lipca 2011 roku.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową
uchwałę w trybie nadzoru w dniu 26 lipca 2011 r. wszczęło wobec niej uchwałą Nr
XVI/3440/2011 postępowanie nadzorcze.
Badaną uchwałą Rada Gminy w Roźwienicy, w załączniku Nr 1 uchwaliła wieloletnią
prognozę finansową Gminy Roźwienica na lata 2011 – 2021 wraz z prognozą kwoty
długu i w załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2011 - 2013. Wieloletnia prognoza finansowa jest niezgodna z uchwalonym
budżetem gminy w zakresie wydatków budżetu - wykazana kwota 25.006.259,61 zł
(faktyczna kwota na dzień 30 czerwca 2011 r. 25.996.914,71zł), dochodów –
20.443.944,94 zł (faktyczna kwota na dzień 30 czerwca 2011 r. 21.730.600,04 zł),
kwoty deficytu 4.572.314,67 zł (na dzień 30 czerwca 2011 r. 4.266.314,67,
przychodów budżetu 5.608.024,60 zł (po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r.
5.302.024,60 zł), a także nie zawiera objaśnień przyjętych wartości. Z prognozy
kwoty długu, będącej częścią wieloletniej prognozy finansowej, ujętej w załączniku Nr
1 do badanej uchwały wynika, że planowana spłata zaciągniętych przed rokiem
budżetowym i planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 – 2013 długoterminowych
kredytów w 2014 przekracza maksymalną relację spłaty długu. Maksymalna relacja
spłaty długu w 2014 roku wynosi 7,74% natomiast wynikająca z planowanej w tym
roku spłaty długu wynosi 8,14 % (różnica 0,40%). Ponadto nie podano w wieloletniej
prognozie finansowej dla lat 2011 – 2021 maksymalnych wskaźników spłaty
zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Z kolei w wykazie
przedsięwzięć na lata 2011 – 2013 ujętym w załączniku Nr 2 do badanej uchwały,
gdzie zwiększono wydatki na przedsięwzięcia „Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej” Rada Gminy w przedmiotowej uchwale nie wskazała zakresu o jaki
zmniejsza realizację wymienionego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
zważyło co następuje:
.
1. Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, wieloletnia prognoza finansowa oprócz dochodów i wydatków budżetu,
przychodów budżetu, rozchodów budżetu, wyniku budżetu, przeznaczenia
planowanej nadwyżki, albo sposobu sfinansowania deficytu budżetu określa kwotę
długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację o której mowa w art. 243
oraz sposób sfinansowania długu.
Z kolei art. 243 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie
może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w
każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty
przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, o których
mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku
odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1
pkt 2 - 4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90;
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji; do
planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do
dochodów ogółem budżetu.
Ponadto z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych, wynika że na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią
prognozą finansową stosuje się zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa zasady zadłużania się
jednostek samorządu terytorialnego, w tym spłat tego zadłużenia oraz sposobu
ustalania indywidualnego wskaźnika spłat przez jednostkę samorządu terytorialnego
zadłużenia. Z zasad tych wnika, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym spłat
zadłużenia z tytułu: kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4
oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o
których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90; wykupów papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 wraz z
należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele
określone w art. 89 ust. 1 i art. 90; potencjalnych spłat kwot wynikających z
udzielonych poręczeń oraz gwarancji; do planowanych dochodów ogółem budżetu
nie może przekroczyć indywidualnego wskaźnika spłat zadłużenia danej jednostki
samorządu terytorialnego. Określone w art. 243 relacje spłaty przez jednostki
samorządu terytorialnego zadłużenia, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych stosuje się do wieloletniej prognozy
finansowej na lata objęte tą prognozą począwszy od roku 2014, natomiast na lata
2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową stosuje się zasady określone w
art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Rada Gminy w Roźwienicy uchwałą Nr 64/XI/2011 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Roźwienica na lata 2011 – 2021, określiła
na rok 2014 spłatę długu w wysokości przekraczającej maksymalną relację spłaty
długu dla Gminy o 0,40%, czym naruszyła zasady dotyczące spłaty przez jednostki
samorządu terytorialnego zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych oraz nie określiła w wieloletniej prognozie finansowej
dla lat 2011 – 2021 maksymalnych wskaźników spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, czym naruszyła wyżej powołany przepis. Ponadto
wieloletnia prognoza finansowa nie zawiera objaśnień przyjętych wartości co narusza
art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych
2. Z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynika, że
wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu
terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i
związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu
terytorialnego. Rada gminy w wieloletniej prognozie finansowej nie wzięła pod uwagę
zmian budżetu wprowadzonych uchwałami organu stanowiącego jak i zarządzeniami
organu wykonawczego wskutek czego przyjęte wartości dochodów budżetu (w tym
bieżących jak i majątkowych), wydatków budżetu, wynik budżetu (kwota deficytu
budżetu) oraz przychodów budżetu nie odpowiada uchwale budżetowej, co pozostaje
w sprzeczności z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Zgodnie z art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej
zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Rada Gminy
w Roźwienicy zmniejszyła natomiast wydatki na zadania objęte limitem wydatków na
przedsięwzięcia w ramach wieloletniej prognozy finansowej bez stosownej uchwały
zmieniającej zakres wykonywania tego przedsięwzięcia. Powyższa regulacja narusza
zatem przepis art.231 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie przysługuje Powiatowi prawo wniesienia skargi bezpośrednio do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.

3.

Uchwała Nr XVII/3722/2011
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały
Nr 62/XI/2011 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2011 - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku
z art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
wskazuje, że
przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem prawa w części dotyczącej:
zaklasyfikowania w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochodów majątkowych w wysokości
300.000 zł zgodnie z umową darowizny zawartą ze Spółką pod firmą „Budimex”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, do paragrafu 0960 „Otrzymane spadki,
zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” zamiast do paragrafu 6290 „Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Roźwienicy dokonała zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok m.in. zwiększając w dziale
700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” dochody majątkowe w wysokości 300.000 zł, zgodnie
z aktem przyjęcia darowizny zawartym przez notariuszem Krystyną Kostka z dnia
16 maja 2011 roku za numerem Rep. A 1611/2011, z przeznaczeniem na zakup
przez Gminę Roźwienica nieruchomości położonej w gminie Roźwienica
w miejscowości Roźwienica dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu prowadzi księgę
wieczystą Kw numer PR1J/00055606/2 i klasyfikując je do paragrafu 0960
„Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” zamiast do paragrafu
6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł”.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) środki
otrzymane na podstawie umowy na realizację zadań majątkowych powinny być
zaklasyfikowane do paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł”.
W związku z powyższym zaklasyfikowanie dochodów majątkowych
w wysokości 300.000 zł do paragrafu 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej” w sposób nieistotny narusza postanowienia rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).
W tym stanie rzeczy Kolegium Izby uchwaliło jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie niniejsze jest ostateczne.
  
4.

Uchwała Nr IV/ 714 /2013
z dnia 5 lutego 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu
uchwały Nr 177/XXVIII/2012 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2012, działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 2
i 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks powstępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
stwierdza
że uchwała Nr 177/XXVIII/2012 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 została wydana z istotnym
naruszeniem prawa polegającym na nieprawidłowym ustaleniu wysokości deficytu
budżetu, ustaleniu limitów zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu
w nieprawidłowej wysokości oraz nieustaleniu limitów zobowiązań na pokrycie
rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – z naruszeniem
art. 89 w związku z art. 212 ust. 1 pkt. 3, 6 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
Uzasadnienie
Uchwałą Nr 177/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy
w Roźwienicy dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w dniu 31 stycznia 2012 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło następujący
stan faktyczny:
Na dzień podjęcia badanej uchwały budżet gminy zamykał się nadwyżką
w kwocie 953.208,18 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Badaną uchwałą (§1-4) Rada Gminy w Roźwienicy zwiększyła
dochody budżetu o kwotę 162.626,37 zł, zmniejszyła dochody budżetu o kwotę
120.000 zł oraz dokonała zmian kwot wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę
1.780.261,09 zł i zmniejszenie o kwotę 296.124,34 zł oraz (§5) zwiększyła rozchody
budżetu o kwotę 358.489,62 zł. Wskutek zmian Rada Gminy w Roźwienicy ustaliła
deficyt budżetu w kwocie 1.800.000 zł (§ 6 badanej uchwały), określiła, że źródłem
pokrycia planowanego deficytu będzie długoterminowy kredyt w kwocie 1.800.000 zł
(§ 7 uchwały), określiła przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
1.800.000 zł (§ 8 uchwały) oraz (w § 9 uchwały) ustaliła limity zobowiązań w kwocie
1.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Wskutek dokonanych zmian
rozchody budżetu Gminy Roźwienica w 2012 roku z tytułu spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek wynoszą 1.311.697,79 zł.
Dokonując powyższych zmian, Rada Gminy w Roźwienicy nie ustaliła
z sposób zgodny z wprowadzonymi zmianami limitu zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek, przeznaczonych na finansowanie deficytu, ujętego w § 9 uchwały
budżetowej.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie zaważyło co następuje:
W myśl art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki
m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei w myśl
art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa jednostki
samorządu terytorialnego określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1 tej ustawy. Stąd określony w uchwale
budżetowej limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na
finansowanie planowanego w budżecie deficytu jednostki samorządu terytorialnego,
nie może być wyższy od planowanego w budżecie deficytu. Wprowadzone przez
Radę Gminy w Roźwienicy zmiany w budżecie dotyczące deficytu i przychodów na
jego finansowanie, są niespójne z określonym limitem zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek, co pozostaje w sprzeczności z w/w art. 89 ust.1 pkt 2 w związku
z art. 212 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto art. 212 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o finansach publicznych, uchwała
budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:
- kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
W wyniku dokonanych przez Radę Gminy zmian, prawidłowa kwota deficytu
wynosi 488.302,21 zł, rozchody budżetu 1.311.697,79 zł. Zatem limity zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu winny
wynosić 488.302,21 zł, natomaist na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek kwotę 1.311.697,79 zł. Powyższe stanowi naruszenie art. 89
ust.1 pkt 2 w związku z art. 212 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
W związku z tym, że niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze zostaje wydane po
zakończeniu roku budżetowego, z uwagi na brak możliwości naprawienia
stwierdzonej nieprawidłowości przez Gminę we własnym zakresie i zastosowania
przez organ nadzoru trybu określonego w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
działając na podstawie art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie
stwierdza nieważności przedmiotowej uchwały, ograniczając się do stwierdzenia,
że badana uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie Gminie Roźwienica przysługuje prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.

5.

Uchwała Nr V/953/2013
z dnia 19 lutego 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr 181/XXVIII/2012 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Rady
Gminy - działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1113):
stwierdza nieważność w całości uchwały Nr 181/XXVIII/2012 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Rady
Gminy.
Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Roźwienicy podjęła uchwałę
Nr 181/XXVIII/2012 o uchyleniu własnej uchwały Nr 106/XIX/2012 z dnia 28 lutego
2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie 2013 roku. Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 31 stycznia 2013 r.
Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr IV/701/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
wszczęło postępowanie nadzorcze wobec tej uchwały.
W związku z powyższym Kolegium zważyło co następuje:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując
uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu
w roku budżetowym. Mając na uwadze, że termin wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim jest terminem zawitym, stwierdzić należy, że uchwała organu
stanowiącego gminy dotycząca funduszu sołeckiego może być podjęta tylko
w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Podjęcie uchwały
z przekroczeniem wskazanego w ustawie terminu stanowi naruszenie prawa.
Stwierdzić zatem należy, że brak było podstawy prawnej do podejmowania przez
Radę Gminy w Roźwienicy uchwały o uchyleniu własnej uchwały dotyczącej
funduszu sołeckiego w terminir po dniu 31 marca.
W związku z powyższym, Kolegium uchwaliło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia
jej doręczenia.
Ustawodawca wyznaczając Radom Gmin termin do złożenia
stosownej deklaracji dotyczącej wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu
sołeckiego, do 31 marca , uwzględnił dalszą wymaganą do przeprowadzenia
procedurę przyznania sołectwom środków finansowych z budżetu gminy.

6.

Uchwała Nr V/954 /2013
z dnia 19 lutego 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego wobec uchwał Rady Gminy w Roźwienicy:
· Nr 183/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
· Nr 187/XXIX/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały własnej
Nr 183/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
– działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 1 pkt. 1, art. 18a ust. 3
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1113), art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
stwierdza nieważność
przedmiotowych uchwał z powodu istotnego naruszenia art. 81 ust. 1 pkt 2
w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.), polegającego na przekroczeniu o kwotę
1.311.697,79 zł prawidłowo określonego w uchwale budżetowej limitu zobowiązań
z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.
Uzasadnienie
W dniu 31 stycznia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wpłynęły uchwały Rady Gminy w Roźwienicy Nr 183/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i Nr 187/XXIX/2013 z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr 183/XXVIII/2012 z dnia
28 grudnia 2012 r.
W wyniku badania powyższych uchwał w trybie nadzoru, uchwałą
Nr IV/702/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie postanowiło wszcząć postępowanie nadzorcze.
W badanych uchwałach Rada Gminy postanowiła zaciągnąć kredyt
długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości
1.800.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016 - 2024 i zostanie pokryta z
dochodów własnych gminy. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu, poprzez
wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło następujący
stan faktyczny:
Uchwałą Nr 177/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy
w Roźwienicy dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2012 r. Uchwała niniejsza
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 31 stycznia
2012 r. Na dzień podjęcia powyższej uchwały budżet gminy zamykał się nadwyżką
w kwocie 953.208,18 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Wyżej wymienioną uchwałą (§ 1-4) Rada Gminy w Roźwienicy
zwiększyła dochody budżetu o kwotę 162.626,37 zł, zmniejszyła dochody budżetu
o kwotę 120.000 zł oraz dokonała zmian kwot wydatków poprzez ich zwiększenie
o kwotę 1.780.261,09 zł i zmniejszenie o kwotę 296.124,34 zł oraz (§5) zwiększyła
rozchody budżetu o kwotę 358.489,62 zł. Wskutek zmian Rada Gminy w Roźwienicy
ustaliła deficyt budżetu w kwocie 1.800.000 zł (§ 6 badanej uchwały), określiła, że
źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie długoterminowy kredyt w kwocie
1.800.000 zł (§7 uchwały), określiła przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów
w kwocie 1.800.000 zł (§8 uchwały) oraz w § 9 uchwały ustaliła limity zobowiązań
w kwocie 1.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Wskutek
dokonanych zmian rozchody budżetu Gminy Roźwienica w 2012 roku z tytułu spłaty
zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.311.697,79 zł.
Dokonując powyższych zmian, Rada Gminy w Roźwienicy nie ustaliła
z sposób zgodny z wprowadzonymi zmianami limitu zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek, przeznaczonych na finansowanie deficytu, ujętego w § 9 uchwały
budżetowej.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło, że w wyniku
dokonanych przez Radę Gminy zmian, prawidłowa kwota deficytu wynosi
488.302,21 zł, rozchody budżetu 1.311.697,79 zł. Zatem limity zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu winny wynosić
488.302,21 zł, natomiast na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek kwotę 1.311.697,79 zł. W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2013 r. stwierdziło,
że powyższa uchwała została podjęta z naruszeniem prawa tj.: art. 89 ust.1 pkt 2 w
związku z art. 212 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, co
następuje.
W myśl art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki
m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z kolei w myśl
art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa jednostki
samorządu terytorialnego określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1 tej ustawy. Stąd określony w uchwale
budżetowej limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na
finansowanie planowanego w budżecie deficytu jednostki samorządu terytorialnego,
nie może być wyższy od planowanego w budżecie deficytu.
Ponadto zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych,
uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa kwotę planowanego
deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz
ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy nie mogła zaciągnąć kredytu
w kwocie 1.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, bowiem faktyczny
wynik budżetu gminy po dokonanych przez radę gminy zmianach zamykał się
deficytem w wysokości 488.302,21 zł.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

7.

Uchwała Nr V/955/2013
z dnia 19 lutego 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie uchwały Nr 184/XXVIII/2012 Rady Gminy w Roźwienicy z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Roźwienica za nieważną - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 1
pkt 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.) stwierdza nieważność w części § 2 uchwały Nr 184/XXVIII/2012 Rady
Gminy w Roźwienicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Roźwienica, z powodu naruszenia art. art. 243 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy w Roźwienicy podjęła uchwałę
Nr 184/XXVIII/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica.
Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w dniu 31 stycznia 2013 roku.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową
uchwałę w trybie nadzoru w dniu 5 lutego 2013 r. wszczęło wobec niej uchwałą
Nr IV/703/2013 postępowanie nadzorcze.
W § 2 badanej uchwały Rada Gminy w Roźwienicy, zmieniła wieloletnią
prognozę finansową Gminy Roźwienica na lata 2012 – 2024 wraz z prognozą kwoty
długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. Z prognozy kwoty długu, będącej
częścią wieloletniej prognozy finansowej, ujętej w załączniku Nr 1 do badanej
uchwały wynika, że planowana spłata zaciągniętych przed rokiem budżetowym
i planowanych do zaciągnięcia w latach 2012 – 2013 długoterminowych kredytów
w latach 2014-2015 przekracza maksymalną relację spłaty długu. Maksymalna
relacja spłaty długu w 2014 roku wynosi 4,05% natomiast wynikająca z planowanej w
tym roku spłaty długu wynosi 5,27 % (różnica 1,22%). Natomiast relacja spłaty długu
w 2015 roku wynosi 6,81% natomiast wynikająca z planowanej w tym roku spłaty
długu wynosi 7,30 % (różnica 0,49%). Ponadto podane w wieloletniej prognozie
finansowej relacje spłaty długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych w latach 2014 – 2024 nie odpowiadają relacjom
wyliczonym prawidłowo:
- w 2014 roku relacja wynosi 5,27% podano 3,68%,
- w 2015 roku relacja wynosi 7,30% podano 5,92%,
- w 2016 roku relacja wynosi 10,56% podano 9,27%,
- w 2017 roku relacja wynosi 7,33% podano 6,24%,
- w 2018 roku relacja wynosi 6,93% podano 6,14%,
- w 2019 roku relacja wynosi 5,56% podano 4,82%,
- w 2020 roku relacja wynosi 5,56% podano 4,82%,
- w 2021 roku relacja wynosi 5,60% podano 4,86%,
- w 2022roku relacja wynosi 1,93% podano 1,39%,
- w 2023 roku relacja wynosi 1,86% podano 1,39%,
- w 2024 roku relacja wynosi 3,36% podano 3,01%,
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie zważyło co następuje:
Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, wieloletnia prognoza finansowa oprócz dochodów i wydatków budżetu,
przychodów budżetu, rozchodów budżetu, wyniku budżetu, przeznaczenia
planowanej nadwyżki, albo sposobu sfinansowania deficytu budżetu określa kwotę
długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację o której mowa w art. 243
oraz sposób sfinansowania długu.
Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa zasady zadłużania
się jednostek samorządu terytorialnego, w tym spłat tego zadłużenia oraz sposobu
ustalania indywidualnego wskaźnika spłat przez jednostkę samorządu terytorialnego
zadłużenia. Z zasad tych wnika, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym spłat
zadłużenia z tytułu: kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4
oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90; wykupów papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 wraz
z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na
cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90; potencjalnych spłat kwot wynikających
z udzielonych poręczeń oraz gwarancji; do planowanych dochodów ogółem budżetu
nie może przekroczyć indywidualnego wskaźnika spłat zadłużenia danej jednostki
samorządu terytorialnego. Określone w art. 243 relacje spłaty przez jednostki
samorządu terytorialnego zadłużenia, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych stosuje się do wieloletniej prognozy
finansowej na lata objęte tą prognozą począwszy od roku 2014, natomiast na lata
2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową stosuje się zasady określone
w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Rada Gminy w Roźwienicy uchwałą Nr 184/XXVIII/2012 z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica, określiła na
lata 2014-2015 spłatę długu w wysokości przekraczającej maksymalną relację spłaty
długu dla Gminy o 1,22% w roku 2014 i 0,49% w roku 2015, czym naruszyła zasady
dotyczące spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego zadłużenia wynikające
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi bezpośrednio do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.

8.

Uchwała Nr V/956/2013
z dnia 19 lutego 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr 186/XXIX/2013 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Roźwienica - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7, art. 18
ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.)
s t w i e r d z a nieważność uchwały Nr 186/XXIX/2013 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Roźwienica w całości, z powodu naruszenia art. art. 243 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy w Roźwienicy podjęła uchwałę
Nr 184/XXVIII/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica.
Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w dniu 31 stycznia 2013 roku.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową
uchwałę w trybie nadzoru w dniu 5 lutego 2013 r. wszczęło wobec niej uchwałą
Nr IV/703/2013 postępowanie nadzorcze.
Badaną uchwałą Rada Gminy w Roźwienicy, w załączniku Nr 1 uchwaliła
wieloletnią prognozę finansową Gminy Roźwienica na lata 2013 – 2024 wraz
z prognozą kwoty długu i w załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej
prognozy finansowej. W myśl przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych,
wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej powinny być zgodne co
najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem jednostki
samorządu terytorialnego. W tym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Roźwienica kwota przychodów ogółem nie jest zgodna z kwotą przychodów ujętych
w uchwale budżetowej. Ponadto w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej wskazano przeznaczenie przychodów z tytułu kredytów
i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w sytuacji kiedy uchwalony budżet gminy
zamyka się nadwyżką. W Załączniku Nr 1 przychody określono w kwocie
1.148.273,06 zł, natomiast w uchwale budżetowej przychody określono w kwocie
1.298.384,44 zł.
Z prognozy kwoty długu, będącej częścią wieloletniej prognozy finansowej,
ujętej w załączniku Nr 1 do badanej uchwały wynika, że planowana spłata
zaciągniętych przed rokiem budżetowym i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013
długoterminowych kredytów w roku 2014 przekracza maksymalną relację spłaty
długu. Maksymalna relacja spłaty długu w 2014 roku wynosi 5,69% natomiast
wynikająca z planowanej w tym roku spłaty długu wynosi 8,74 % (różnica 3,05%).
Ponadto podane w wieloletniej prognozie finansowej relacje spłaty długu wynikające
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013 –
2015 nie odpowiadają relacjom wyliczonym prawidłowo:
- w 2013 roku relacja wynosi 2,59% podano 2,49%,
- w 2014 roku relacja wynosi 5,69% podano 5,59%,
- w 2015 roku relacja wynosi 8,05% podano 7,96%,
Ponadto w załączniku Nr 1 w latach 2014-2024 nieprawidłowo ustalono kwotę
długu, bowiem określona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
planowana kwota długu Gminy Roźwienica na lata 2013-2024 nie odpowiada kwocie
długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
zaliczanych do państwowego długu publicznego. Na koniec 2024 roku pozostaje dług
w wysokości 520.490,23 zł.
W latach 2015-2018 i 2020-2024 nie określono przeznaczenia nadwyżek budżetu
zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych:
a) w roku 2015 w kwocie 1.509.181,07 zł
b) w roku 2016 w kwocie 1.540.000,00 zł
c) w roku 2017 w kwocie 709.000,00 zł
d) w roku 2018 w kwocie 138.000,00 zł
e) w roku 2020 w kwocie 562.219,00 zł
f) w roku 2021 w kwocie 215.000,00 zł
g) w roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł
h) w roku 2023 w kwocie 800.000,00 zł
i) w roku 2024 w kwocie 800.000,00 zł
W roku 2014 zaplanowane dochody wynoszą 18.189.500 zł, wydatki
18.338.691,38 zł zatem występuje deficyt budżetu w kwocie 149.191,38 zł.
W załączniku Nr 1 nie określono sposobu sfinansowania deficytu budżetu w 2014
roku – zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. W roku 2019
nie określono sposobu sfinansowania spłaty długu, zaplanowane dochody wynoszą
19.250.000 zł, wydatki 19.194.600 zł zatem występuje nadwyżka budżetu
w wysokości 55.400 zł, zaplanowano natomiast także rozchody budżetu z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 896.600 zł. Zatem budżet nie bilansuje
się o kwotę 841.200 zł.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie zważyło co następuje:
Zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna okreslać dla każdego roku
przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, a także przychody
i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu
zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Natomiast zgodnie z art. 226 ust.1
pkt 6 w/w ustawy, wieloletnia prognoza finansowa oprócz dochodów i wydatków
budżetu, przychodów budżetu, rozchodów budżetu, wyniku budżetu, przeznaczenia
planowanej nadwyżki, albo sposobu sfinansowania deficytu budżetu określa kwotę
długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację o której mowa w art. 243
oraz sposób sfinansowania długu.
Z kolei art. 243 stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej
kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek,
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku
odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1
pkt 2 - 4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90;
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji;
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do
dochodów ogółem budżetu.
Ponadto z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych, wynika że na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnią
prognozą finansową stosuje się zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa zasady zadłużania
się jednostek samorządu terytorialnego, w tym spłat tego zadłużenia oraz sposobu
ustalania indywidualnego wskaźnika spłat przez jednostkę samorządu terytorialnego
zadłużenia. Z zasad tych wnika, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym spłat
zadłużenia z tytułu: kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4
oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90; wykupów papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 wraz
z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na
cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90; potencjalnych spłat kwot wynikających
z udzielonych poręczeń oraz gwarancji; do planowanych dochodów ogółem budżetu
nie może przekroczyć indywidualnego wskaźnika spłat zadłużenia danej jednostki
samorządu terytorialnego. Określone w art. 243 relacje spłaty przez jednostki
samorządu terytorialnego zadłużenia, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych stosuje się do wieloletniej prognozy
finansowej na lata objęte tą prognozą począwszy od roku 2014, natomiast na lata
2011 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową stosuje się zasady określone
w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Rada Gminy w Roźwienicy uchwałą Nr 186/XXIX/2013 z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica, określiła
w roku 2014 spłatę długu w wysokości przekraczającej maksymalną relację spłaty
długu dla Gminy o 3,05% w roku 2014 , ustaliła kwotę długu w latach 2013-2024
w nieprawidłowej wysokości, nie określiła przeznaczenia nadwyżek w latach
2015-2024, określiła przychody budżetu w 2013 roku w nieprawidłowej wysokości,
określiła przeznaczenie przychodów budżetu na pokrycie deficytu budżetu
w 2013 roku w sytuacji kiedy budżet gminy uchwalony jest z nadwyżką, nie określoła
sposobu sfinansowania deficytu w roku 2014, nie określiła sposobu sfinansowania
spłaty długu w roku 2019 r., podała w prognozie kwoty długu maksymalne wskaźniki
spłaty z art. 243 ustawy w wysokości nie odpowiadającej prawidłowo obliczonym
wskaźnikom w latach spłaty długu 2013-2015, czym naruszyła przepis art. 226, ust. 1
pkt 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi bezpośrednio do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.

9.
`
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10
Uchwała Nr XI/2371/2013
z dnia 14 maja 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr 206/XXXI/2013 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – działając na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
s t w i e r d z a
nieważność w całości uchwały Nr 206/XXXI/2013 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia
9 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, z powodu naruszenia art. 91 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
U z a s a d n i e n i e
Rada Gminy w Roźwienicy w dniu 9 kwietnia 2013 r. podjęła uchwałę
Nr 206/XXXI/2013 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.
Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu
18 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając
przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru w dniu 29 kwietnia 2013 r. wszczęło wobec niej
uchwałą Nr X/2145/2013 postępowanie nadzorcze.
Wskazaną uchwałą Rada Gminy w Roźwienicy postanowiła o zaciągnięciu przez
Gminę Roźwienica długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 8.489.325 zł, na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów w kwocie
8.489.325 zł.
Na podstawie budżetu Gminy w Roźwienicy na 2013 rok, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło, że na dzień 14 maja 2013 r. planowane
dochody budżetu wynoszą kwotę 20.047.709 zł; planowane wydatki budżetu wynoszą
kwotę 20.244.874,44 zł; planowany deficyt budżetu wynosi kwotę 197.165,44 zł;
planowane rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
długoterminowych kredytów wynoszą kwotę 1.101.219 zł; planowane przychody budżetu
z tytułu długoterminowych kredytów wynoszą kwotę 1.148.273,06 zł; przychody z tytułu
spłat udzielonych pożyczek wynoszą kwotę 150.111,38 zł; ustalony limit zobowiązań
z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu wynosi kwotę
197.165,44 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
wynosi kwotę 951.107,62 zł. Różnica pomiędzy planowanymi w budżecie na 2013 rok
przychodami budżetu z długoterminowych kredytów oraz pomiędzy planowanymi
rozchodami budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
długoterminowych kredytów, a zaciąganymi kredytami na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów wynosi 7.341.051,94 zł. Po
uwzględnieniu w budżecie na 2013 rok przychodów i rozchodów budżetu o tę kwotę
obciążenie budżetu na 2013 rok spłatami wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
długoterminowych kredytów wraz z odsetkami w kwocie 414.758,11 zł stanowiłoby 44,41%
planowanych na ten rok dochodów budżetu (8.489.325 zł + 414.758,11 zł: 20.047.709 zł).
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
zważyło co następuje:
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu
terytorialnego, w tym warunki zaciągania przez nie zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Zgodnie z art. 89 i 90 powołanej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na następujące cele:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej;
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach
przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.
Z kolei w myśl art. 91 ust. 1 ustawy, suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej;
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach
przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej;
nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego.
Z przepisów powyższych wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą
zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na cele określone w art. 89
i 90 ustawy o finansach publicznych, ale suma zaciągniętych zobowiązań z wymienionych
tytułów dłużnych nie może przekroczyć kwoty określonej na dany rok uchwale budżetowej.
Ponadto przy zaciąganiu zobowiązań z tytułu emitowanych papierów
wartościowych oraz z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89
ust. 2-4 i art. 90 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są stosować
zasady określone w art. 243 i 244 ustawy.
Zgodnie z postanowieniami art. 243 organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej
kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89
ust. 1 i art. 90;
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt
2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90;
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji;
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
ogółem budżetu.
Z kolei stosownie do postanowień art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wynikające z art. 243 i art. 244
ustawy, zasady dotyczące zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 2-4 i w art. 90 ustawy, mają
zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego na rok 2014, natomiast w latach 2011–2013 stosuje się zasady określone
w art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
Wynika z nich, że:
1) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:
a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89
ust. 1 oraz art. 90;
b) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 90 wraz z należnymi
odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone
w art. 89 ust. 1 oraz w art. 90;
c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu
terytorialnego poręczeń oraz gwarancji;
- nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki
samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy wartość relacji kwoty państwowego długu
publicznego do produktu krajowego brutto, przekroczy 55%, to kwota ta nie może
przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że
obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej
relacji.
2) łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie
może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku
budżetowym a w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym
roku budżetowym dochodów tej jednostki.
Wynika z nich, że obciążenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego
spłatami zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w 2013 roku nie
mogą przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów budżetowych,
a począwszy od 2014 roku relacji określonej na podstawie art. 243 ustawy.
Jednostkom samorządu terytorialnego, które nie są w stanie spłacić
zaciągniętego długu, w 2013 roku zgodnie z zasadami określonymi w art. 169 i 170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a począwszy od 2014 roku zgodnie
z zasadami określonymi w art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, może być udzielona pożyczka z budżetu państwa.
Zgodnie z art. 224 powołanej ustawy, pożyczka z budżetu państwa może być
udzielona, jeżeli:
1) jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje
do jego realizacji oraz
2) z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysoce
prawdopodobnym:
a) nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu
jej ustawowych zadań,
b) zachowane zostaną zasady określone w art. 242-244, na koniec roku, w którym
upływa termin spłaty pożyczki,
c) zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami.
Rada Gminy w Roźwienicy uchwałą Nr 206/XXXI/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów, postanowiła o zaciągnięciu długoterminowego kredytu w kwocie
8.489.325 zł, tj. w kwocie przewyższającej o 7.341.051,94 zł ustalone w uchwale
budżetowej na 2013 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie
planowanego na 2013 rok deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek, co pozostaje w sprzeczności z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto obciążenie budżetu na 2013 rok
spłatami wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów wraz
z odsetkami w kwocie 414.758,11 zł stanowiłoby 44,41% planowanych na ten rok
dochodów budżetu, tj. przekraczałoby limit spłat 15% określony w art. 169 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

10.

Uchwała Nr XI/2372 /2013
z dnia 14 maja 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr 214/XXXI/2013 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Roźwienica – działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 1 pkt 1
i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (j.t. DzU z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)
s t w i e r d z a
nieważność w całości uchwały Nr 214/XXXI/2013 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia
9 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica,
z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
U z a s a d n i e n i e
W dniu 9 kwietnia 2013 r. Rada Gminy w Roźwienicy podjęła uchwałę
Nr 214/XXXI/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica.
Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w dniu 18 kwietnia 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową
uchwałę w trybie nadzoru w dniu 29 kwietnia 2013 r. wszczęło wobec niej uchwałą
Nr X/2146/2013 postępowanie nadzorcze.
Badaną uchwałą Rada Gminy w Roźwienicy, w załączniku Nr 1 uchwaliła
wieloletnią prognozę finansową Gminy w Roźwienicy na lata 2013–2030 wraz
z prognozą kwoty długu i w załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2012–2013. Zawarta w załączniku Nr 1 do badanej
uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz prognozą kwoty długu określa:
dochody i wydatki budżetu na lata 2013–2030, przychody i rozchody budżetu; wynik
budżetu w latach 2013–2030, sposób sfinansowania deficytu budżetu w 2013 roku
oraz przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu w latach 2014–2030, kwotę długu
i sposób sfinansowania jego spłaty w latach 2013–2030 oraz relacje, o których mowa
w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i w art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2013 przyjęto: dochody ogółem
w kwocie 20.047.709 zł, w tym bieżące w kwocie 16.537.303 zł; wydatki ogółem
w kwocie 20.244.874,44 zł, w tym bieżące w kwocie 15.271.428,07 zł; odsetki od
kredytów i pożyczek w kwocie 414.758,11 zł; deficyt budżetu w kwocie 197.165,44 zł;

przychody z kredytów długoterminowych w kwocie 1.148.273,06 zł; przychody
z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 150.111,38 zł; rozchody na spłatę
długu w kwocie 1.101.219 zł i kwotę długu wynoszącą 11.021.705,82 zł.
Planowany na koniec 2013 roku stan zadłużenia Gminy w kwocie
11.021.705,82 zł stanowi 54,98% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2013
rok, a planowana spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
długoterminowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wynosi w 2013 roku kwotę
1.515.977,11 zł i stanowi 7,56% planowanych dochodów budżetu Gminy na ten rok.
Przyjęte w wieloletniej prognozie wielkości dotyczące spłaty długu nie
odpowiadają wielkościom wynikającym z zawartych umów dotyczących
zaciągniętych kredytów. Wynikają one z uchwały Nr 206/XXXI/2013 Rady Gminy
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, której Kolegium stwierdziło nieważność
w dniu 14 maja 2013 r. z powodu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Z umów dotyczących wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, wynika, że okres spłaty przypada
na rok 2024.
Przy uwzględnieniu w prognozie kwoty długu spłat wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów w kwotach wnikających z umów
dotyczących tych kredytów, począwszy od 2014 roku relacje spłaty długu określone
w art. 243 z dnia ustawy 27 sierpnia 2009 r. zostałyby przekroczone.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie zważyło co następuje:
Zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Oznacza to,
że przyjęte w niej wielkości dochodów powinny być przez jednostkę samorządu
terytorialnego możliwe do osiągnięcia, wydatki powinny zabezpieczać realizację
ciążących na niej zadań, a rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów powinny być ujęte w kwotach i terminach wynikających z umów
dotyczących poszczególnych kredytów.
Ponadto w myśl art. 221 ust. 2 powołanej ustawy, uchwała w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej zawiera objaśnienia przyjętych wartości.
Objaśnienia przyjętych wartości powinny zawierać uzasadnienie przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej wartości dochodów i wydatków oraz
uzasadnienie ich wzrostu bądź zmniejszenia. Przyjęte w wieloletniej prognozie
finansowej wartości dochodów i wydatków, w tym odsetek związanych z obsługą
długu oraz rozchodów na spłatę zaciągniętego długu stanowią podstawę do ustalenia
maksymalnej relacji spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego oraz faktycznej
relacji spłaty długu. Zatem możliwe relacje spłaty długu w poszczególnych latach
powinny być ustalane przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu
o realistyczne wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dochodów
i wydatków budżetu, natomiast faktyczne relacje spłaty długu wraz z odsetkami
w poszczególnych latach powinny być ustalane w oparciu o realistyczne wielkości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dochodów, rozchodów budżetu na
spłatę zaciągniętego długu oraz należnych odsetek.
W sytuacji przyjęcia przez Gminę w wieloletniej prognozie finansowej rozchodów
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów
w kwotach wynikających z umów dotyczących tych kredytów, faktyczna relacja spłaty
zadłużenia przekraczałaby określoną dla Gminy na podstawie art. 243 ustawy
o finansach publicznych maksymalną relację spłaty długu.
Zatem ujęta w przyjętej uchwałą Nr 214/XXXI/2013 Rady Gminy w Roźwienicy
z dnia 9 kwietnia 2013 r. wieloletniej prognozie finansowej Gminy Roźwienica na lata
2013–2025, prognoza kwoty długu Gminy w Roźwienicy na lata 2014–2030 jest
nierealistyczna z uwagi przyjęcie w niej wielkości dotyczących spłaty długu, które nie
odpowiadają wielkościom wynikającym z zawartych umów dotyczących
zaciągniętych kredytów oraz z uwagi na brak możliwości spłaty przez Gminę
zaciągniętego długu przy zachowaniu maksymalnej relacji spłaty długu, określonej
w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Rada Gminy w Roźwienicy w określonej uchwałą Nr 214/XXXI/2013 z dnia
9 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica,
poprzez ujęcie w latach 2014–2030 rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów w wielkościach nieodpowiadających
wielkościom wynikającym z umów dotyczących tych kredytów, w sposób istotny
naruszyła art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, że
wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.
W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

11.

Uchwała Nr XIII/2801/2013
z dnia 4 czerwca 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały
Nr 207/XXXI/2013 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 - działając na podstawie art. 11 ust. 1
pkt 2, art. 12 ust. 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)
stwierdza nieważnośc w całości uchwały Nr 207/XXXI/2013 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2013:
Uzasadnienie
Uchwałą Nr 207/XXXI/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Rada Gminy
w Roźwienicy dokonała zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w dniu 18 kwietnia 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliła następujący
stan faktyczny:
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Roźwienicy dokonała zmian
w wydatkach budżetu poprzez ich zwiększenie o kwotę 1.017.700 zł (§ 1 uchwały),
zmniejszenie o kwotę 305.769,17 zł (§ 2 uchwały). Ponadto rada gminy zmniejszyła
rozchody budżetu o kwotę 711.930,83 zł (§ 3 uchwały) oraz zmniejszyła limity
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 197.165,44 zł (§ 4 uchwały),
a także (§ 5 uchwały) zwiększyła limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na
pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 197.165,44 zł.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie zważyło co następuje:
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy o finansach publicznych uchwała
budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa kwotę planowanego deficytu
wraz ze źródłami pokrycia deficytu oraz łączną kwotę planowanych przychodów
budżetu jednostki samorządu terytorialnego źródła pokrycia deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, a także limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa
w art. 89 ust. 1 i art. 90.
Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery
wartościowe na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 217 ust. 2 w/w ustawy deficyt budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego;
2) kredytów;
3) pożyczek;
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;
6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.
Z przepisów powyższych wynika, że uchwała budżetowa określa kwotę deficytu,
źródła pokrycia deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także łączną
kwotę planowanych przychodów budżetu oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa
w art. 89 ust. 1 i art. 90.
Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały w budżecie gminy występowała
nadwyżka w kwocie 514.765,39 zł, która była przeznaczona na pokrycie rozchodów
budżetu. Wskutek dokonanych przez radę Gminy przedmiotową uchwałą zmian
w wydatkach budżetu powstał deficyt budżetu w wysokości 197.165,44 zł, jednakże
rada gminy nie określiła wysokości deficytu, ani źródeł jego pokrycia, co pozostaje w
sprzeczności z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. Rada Gminy nie określiła także przychodów budżetu, co
z kolei narusza art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.Ponadto w § 4 badanej uchwały Rada Gminy zmniejszyła limit
zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek oraz w § 5 zwiększyła limit zobowiązań na pokrycie planowanego
deficytu budżetu nie określając jakiego rodzaju zobowiązań dotyczy zmiana limitów
co narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
Kolegium Izby w swojej uchwale wskazało Radzie Gminy sposób i termin
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
W związku z tym, że Rada Gminy w Roźwienicy nie usunęła wskazanych
nieprawidłowości Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwaliło jak
w sentencji.
Mając na względzie powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.
Uzasadnienie
I. Nieprawidłowości w uchwale Nr 207/XXXI/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2013, stanowiące istotne naruszenie prawa,
polegające na :
A) nie określeniu kwoty deficytu budżetu oraz nie wskazaniu źródeł jego
pokrycia, tj. z naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
B) nie określeniu łącznej kwoty planowanych przychodów budżetu
tj. z naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
C) nie określeniu w § 3 i 4 badanej uchwały jakiego rodzaju zobowiązań
dotyczy zmniejszenie limitów zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zwiększenie limitów zobowiązań
na pokrycie planowanego deficytu budżetu tj. z naruszeniem art. 212 ust. 1 pkt
6 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
lI. Sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez :
A) określenie kwoty deficytu budżetu oraz wskazanie źródeł jego pokrycia
B) określeniu łącznej kwoty planowanych przychodów budżetu
C) określenie rodzaju zobowiązań których dotyczy zmiana limitów zobowiązań
ujęta w § 3 i 4 badanej uchwały
w trybie zmiany uchwały w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r.

12.

Uchwała Nr XIII/2802/2013
z dnia 4 czerwca 2013 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr 216/XXXII/2013 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 27 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązań wykraczających pozarok budżetowy 2013 - działając na podstawie art.11
ust.1 pkt 3, art. 12 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r.,
poz.1113) i art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn.zm.)
Stwierdza nieważność w całości uchwały Nr 216/XXXII/2013 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 27 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązań wykraczających pozarok budżetowy 2013.
U z a s a d n i e n i e
Uchwała Nr 216/XXXII/2013 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 27 kwietnia
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających
pozarok budżetowy 2013 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w dniu 8 maja 2013 r.
Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr XI/2349/2013 z dnia 14 maja 2013 r.
wszczęło postępowanie nadzorcze wobec tej uchwały.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Roźwienica postanowiła o zaciągnięciu
zobowiązania finansowego wykraczającego poza dany rok budżetowy na realizację
projektu p.n. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica” w ramach Priorytetu VII
Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
łączną kwotę 437.314 zł. Wskazując lata spłaty zobowiązania Rada Gminy okresliła,
że w roku 2014 spłaci kwotę 203.130 zł, natomiast w roku 2015 kwotę 94.114 zł.
W związku z tym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło
co następuje :
Art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn.zm.), stanowi, iż gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową
na podstawie budżetu gminy.
W związku z tym, że gospodarka finansowa gminy prowadzona jest na
podstawie budżetu, zaciągnięte zobowiązania finansowe wykraczające poza rok
budżetowy będą musiały być spłacone z budżetów lat przyszłych.
Z kolei z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że
uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Z uwagi na fakt, iż zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy, będą
spłacane z budżetów lat przyszłych, a uchwalanie budżetu należy do wyłącznej
kompetencji rady gminy uchwały dotyczące zaciągania zobowiązań wykraczających
poza rok budżetowy muszą wskazywać lata spłaty tych zobowiązań oraz pełną kwotę
zobowiązania. Nie jest bowiem możliwa ocena prawidłowości możliwości spłaty
zaciąganego zobowiązania w sytuacji kiedy z wskazanych lat spłaty zobowiązania
nie wynika jej pełna kwota.
Rada Gminy Roźwienica uchwałą Nr 216/XXXII/2013 Rady Gminy w
Roźwienicy z dnia 27 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązań wykraczających pozarok budżetowy 2013 postanowiła o zaciągnięciu
zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, wskazując źródła pokrycia
zobowiązania, jednakże kwota zaciągniętego zobowiązania nie wynika ze
wskazanych kwot spłaty w poszczególnych latach. Rada Gminy zdecydowała
bowiem o zaciągnięciu zobowiązania w wysokości 437.314 zł, natomiast suma
wskazanych spłat w poszczególnych latach wynosi 297.244 zł (w roku 2014 –
203.130 zł, w roku 2015 -94.114 zł) i jest o 140.070 zł mniejsza od zaciągniętego
zobowiązania, co pozostaje w sprzeczności z art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o
samorządzie gminnym.
Z tych względów Kolegium uchwaliło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.
W związku z tym, że gospodarka finansowa powiatu prowadzona jest na
podstawie budżetu, zaciągnięte zobowiązania finansowe wykraczające poza rok
budżetowy będą musiały być spłacone z budżetów lat przyszłych.
Rada Powiatu Jarosławskiego w badanej uchwale nie określiła lat spłaty
zobowiązań, a jedynie określiła kwotę do jakiej upoważnia Zarząd Powiatu do
zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy co jest
w sprzeczności z art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym.
 
13.

Uchwała Nr XXIV/5530/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
z dnia 5 listopada 2013 r.
 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania
nadzorczego dotyczącego uchwały Nr 249/XXXV/2013 Rady Gminy Roźwienica z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Roźwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działając na
podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18a ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
stwierdza nieważność uchwały Nr 249/XXXV/2013 Rady Gminy Roźwienica z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Roźwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu w całości, z powodu
naruszenia przepisów:
1) art. 80 ust 2-2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) poprzez błędne określenie podstawy dotacji w § 4 ust. 1 i 2 uchwały w odniesieniu do
publicznych placówek,
2) art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2013r.poz.827) poprzez błędne określenie podstawy dotacji w § 5 ust. 1 i 2 uchwały w odniesieniu do
przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki,
3) art. 80 ust. 2a, 3 i 3a i art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty poprzez wprowadzenie
w § 3 ust. 8 uchwały, sankcji wstrzymania wypłaty dotacji w przypadku nie przedstawienia przez dotowany
podmiot w ustalonym terminie informacji o aktualnej liczbie uczniów,
4) art. 80 ust. 3 c i art. 90 ust. 3 c ustawy o systemie oświaty poprzez określenie terminu przekazania dotacji do
20-go dnia danego miesiąca,
5) art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty poprzez nieokreślenie w uchwale trybu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji
6) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240), poprzez
ustalenie w § 6 ust. 3 uchwały innego niż ustawowy terminu zwrotu do budżetu Gminy kwoty nadpłaconej
dotacji oraz ustalenie w § 8 pkt 2 uchwały o cofnięciu dotacji w wypadku wykorzystania dotacji dla innych
celów niż określone w § 1 uchwały.
7) art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uchwalenie o utracie mocy uchwały Nr
126/XXIII/2012Rady Gminy Roźwienica z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sytuacji kiedy uchwała ta została
uchylona przez Radę Gminy Roźwienica we własnym zakresie (własną uchwałą)
8) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych poprzez ustalenie w § 12 uchwały że podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i wchodzi ona w życie z dniem 1 września 2013 roku.
U z a s a d n i e n i e
W dniu 27 września 2013 r. Rada Gminy Roźwienica podjęła uchwałę Nr 249/XXXV/2013 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 8 października 2013 r.
Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w dniu 22 października 2013 r. wszczęło wobec niej uchwałą Nr XXIII/5236/2013 postępowanie nadzorcze.
Wskazaną uchwałą Rada Gminy Roźwienica działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art.80 ust. 4i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
Id: 3535D157-BC02-40D6-965A-81703FEE19B0. Podpisany Strona 1
oświaty określiła szczegółowe zasady ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego
wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom publicznym oraz przedszkolom niepublicznym
o uprawnieniach przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
W badanej uchwale Rada Gminy w Roźwienica postanowiła: w § 3 ust. 3, że przekazanie dotacji
przypadającej na dany miesiąc następuje do 20-go dnia danego miesiąca po uprzednim złożeniu informacji
o faktycznej liczbie uczniów, w § 3 ust. 8, że przekazanie przyznanej dotacji wstrzymuje się w przypadku
nie złożenia informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w § 4 ust. 1, że
przedszkola publiczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Roźwienica. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli
publicznych, w § 4 ust. 2, że jeżeli do przedszkola publicznego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem
Gminy Roźwienica, wówczas gmina, której mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej
uprzednio przedszkolu publicznemu, w wysokości przypadającej na jednego ucznia, w § 5 ust. 1, że przedszkola
niepubliczne otrzymują dotacje na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez tę gminę w przeliczeniu na 1 ucznia,
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Roźwienica, natomiast w przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego; w § 5 ust. 2, że jeżeli do przedszkola niepublicznego
uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Roźwienica, wówczas gmina, której mieszkańcem jest uczeń
pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio przedszkolu niepublicznemu, w wysokości przypadającej na
jednego ucznia, w § 6 ust. 3 że w przypadku nadpłacenia dotacji, dotacja w wysokości nadpłaconej podlega
zwrotowi na konto Urzędu Gminy Roźwienica w terminie 14 dni od poinformowania organu prowadzącego
o wysokości nadpłaconej dotacji, w § 7 ust. 1 że gminie przysługuje prawo kontroli liczby uczniów,
wychowanków wykazywanych przez dotowane podmioty w informacjach miesięcznych, w § 8 pkt 2 że dotację
się cofa w wypadku wykorzystania jej dla innych celów niż określone w § 1 uchwały, w § 10 Rada postanowiła,
że traci moc uchwała Nr 126/XXIII/2012 z dnia14 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy
Roźwienica, w § 12 uchwały że podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego i wchodzi ona w życie z dniem 1 września 2013 roku.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło co następuje:
Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2013 r. poz. 827) dokonano zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r.
nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poprzez min. nadanie nowego brzmienia art. 80 ustawy. Powyższe zmiany
weszły w życie z dniem 1 września 2013 roku.
Zgodnie art. 80 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zmienionym ustawą z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przedszkola, o których
mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli
publicznych.
Z kolei zgodnie z art. 80 ust. 2a jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty
dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1,
otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą przedszkole, do którego uczęszcza uczeń.
Id: 3535D157-BC02-40D6-965A-81703FEE19B0. Podpisany Strona 2
Zgodnie natomiast z 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw do dnia 31 sierpnia 2015 r. dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na
każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, gminy, z tym że
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba
prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację
o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Jeżeli do
przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole,
gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1 do wysokości
iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji
dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę
dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
otrzymywanej przez gminę, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych
przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku
niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji gmina ta
pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie
dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące
dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, otrzymywanej przez gminę.
W myśl art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli są przekazywane
w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.
Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 4 i 90 ust 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Uchwała w sprawie ustalenia zakresu i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół
działających na terenie gminy, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ma charakter przepisu prawa miejscowego,
powszechnie obowiązującego, skierowanego do ogółu podmiotów, dlatego jej regulacje w myśl
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie mogą wykraczać poza zakres
upoważnienia ustawowego.
Zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie, z którym dotacje
udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych
okoliczności.
Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany
akt normatywny określi termin dłuższy. Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym
ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy,
w tym statuty województwa, powiatu i gminy.
Rada Gminy Roźwienica uchwałą Nr 249/XXXV/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego ustaliła, że:
Id: 3535D157-BC02-40D6-965A-81703FEE19B0. Podpisany Strona 3
1) przedszkola publiczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Roźwienica. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli
publicznych oraz jeżeli do przedszkola publicznego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy
Roźwienica, wówczas gmina, której mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej uprzednio
przedszkolu publicznemu, w wysokości przypadającej na jednego ucznia, co pozostaje w sprzeczności
z art. 80 ust 2-2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zgodnie z którym przedszkola,
o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące
dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego
przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na
prowadzenie przedszkoli publicznych (art. 80 ust. 2). Natomiast zgodnie z art. 80ust. 2a jeżeli do przedszkola,
o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina,
której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej także
o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą przedszkole, do
którego uczęszcza uczeń.
2) przedszkola niepubliczne otrzymują dotacje na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez tę gminę w przeliczeniu na
1 ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Roźwienica. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, co pozostaje w sprzeczności z art. 14 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zgodnie
z którym do dnia 31 sierpnia 2015 r. dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia
w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, gminy, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca
niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie
uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku
na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Jeżeli do przedszkola, o którym
mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której
mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1 do wysokości iloczynu kwoty
wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli
niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której
mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, otrzymywanej
przez gminę, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli
w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznego
przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji gmina ta pokrywa koszty
udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę
udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także
o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, otrzymywanej przez gminę..
3) dotacja przekazywana jest w dwunastu ratach do 20 każdego miesiąca za dany miesiąc, co narusza
art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym dotacje dla niepublicznych
Id: 3535D157-BC02-40D6-965A-81703FEE19B0. Podpisany Strona 4
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego są przekazywane w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki;
4) nie przestawienie przez dotowany podmiot w ustalonym terminie informacji o aktualnej liczbie uczniów
powoduje wstrzymanie wypłaty dotacji pozostaje w sprzeczności z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty. Powołane przepisy ustawy o systemie oświaty dają jedynie podstawę do określenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma kompetencje jedynie do uregulowania technicznych
kwestii przekazywania i rozliczania dotacji z dostosowaniem ich do warunków lokalnych. Nie znajduje zatem
oparcia w obowiązujących przepisach prawa postanowienie badanej uchwały w zakresie wstrzymania kolejnej
raty dotacji w sytuacji nie przedłożenia informacji dotyczącej liczby uczniów oraz rozliczenia otrzymanych
dotacji lub jeżeli zostały złożone po terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych danych. Uchwała
zatem organu stanowiącego, jako przepis prawa miejscowego nie może zawierać sankcji w zakresie opóźnienia
bądź wstrzymania kolejnej raty dotacji. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania jest aktem prawa miejscowego i jej regulacje w myśl
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie mogą wykraczać poza zakres
delegacji ustawowej;
5) organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby uczniów, wychowanków wykazywanych przez
dotowane podmioty w informacjach miesięcznych, co pozostaje w sprzeczności z art. 80 ust. 4 i
art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty zgodnie z którymi organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny
być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia
dotacji. Stwierdzić zatem należy, że Rada faktycznie określiła zakres kontroli wykorzystania dotacji,
nie określiła natomiast trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
6) w przypadku nadpłacenia dotacji, dotacja w wysokości nadpłaconej podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy
Roźwienica w terminie 14 dni od poinformowania organu prowadzącego o wysokości nadpłaconej dotacji, co
pozostaje w sprzeczności z art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie, z którym dotacje udzielone z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności. Zgodnie natomiast
z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, zatem
regulacja zawarta w § 6 ust. 3 uchwały wykracza poza zakres ustawowego upoważnienia, a w myśl art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zawarte regulacje w uchwale stanowiącej przepisy
prawa miejscowego nie mogą wykraczać poza zakres upoważnienia ustawowego.
7) przyznaną dotację cofa się w przypadku wykorzystania dotacji dla innych celów niż określone w uchwale, co
pozostaje w sprzeczności z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym dotacje
udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają
zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni
od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności. Przepis ten pozwala dotującemu na dochodzenie zwrotu dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nie daje natomiast legitymacji do stanowienia o cofnięciu dotacji,
zatem regulacja zawarta w § 8 pkt 2 uchwały pozostaje w sprzeczności z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych
8) traci moc uchwała Nr 126/XXIII/2012Rady Gminy Roźwienica z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sytuacji kiedy
uchwała ta została uchylona przez Radę Gminy Roźwienica uchwałą własną Nr 133/XXIV/2012 z dnia
20 września 2012 roku, co narusza art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienie zawarte
w § 10 badanej uchwały zostało podjęte bez podstawy prawnej. W dacie podjęcia przez Radę Gminy badanej
uchwały w obrocie prawnym nie funkcjonowała uchwałaNr126/XXIII/2012Rady Gminy Roźwienica z dnia
14 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych
przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Roźwienica, gdyż wskazana uchwała Rady Gminy
Roźwienica Nr 133/XXIV/2012 z dnia 20 września 2012 spowodowała, że ustalenia zawarte w tej uchwale
Id: 3535D157-BC02-40D6-965A-81703FEE19B0. Podpisany Strona 5
utraciły moc obowiązującą. Rada Gminy Roźwienica nie mogła zatem postanawiać o utracie mocy
obowiązującej tej uchwały. Decyzja więc Rady Gminy Roźwienica o utracie mocy obowiązującej uchwały,
która wcześniej została uchylona, jako bezprzedmiotowa, została podjęta bez podstawy prawnej, z naruszeniem
art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa.
9) uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi ona w życie
z dniem 1 września 2013 roku, co pozostaje w sprzeczności z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień zwartych
w ustawach rada gminy stanowi, w formie uchwały, akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akty
normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą
w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy.
Badana uchwała, ma charakter normatywny i generalny, stanowi zatem akt prawa miejscowego w rozumieniu
powołanych wcześniej przepisów ustawy ustrojowej. Wobec powyższego, z mocy art. 42 ustawy o samorządzie
gminnym, odnoszą się do niej przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych.
W myśl art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, uchwała rady gminy stanowiąca akt prawa miejscowego podlega obligatoryjnemu ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, jeśli nie przewiduje
terminu dłuższego.
W związku z tym postanowienie § 12 uchwały Rady Gminy w Roźwienicy dotyczące wejścia w życie
z dniem 1 września 2013 roku tj. z mocą wsteczną, w sposób rażący narusza przepis art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt
2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwaliło jak
w sentencji.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie
30 dni od dnia jej doręczenia.
PREZES
dr Zbigniew K. Wójcik
 
14

 Uchwała Nr V/857/2014
z dnia 11 lutego 2014 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania
nadzorczego dotyczącego uchwały Nr 271/XXXVII/2013 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Roźwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - działając na
podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18a ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) stwierdza nieważność
uchwały Nr 271/XXXVII/2013 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielenia
i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w całości, z powodu naruszenia przepisów :
1) art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty poprzez błędne określenie podstawy dotacji w § 4 uchwały
w odniesieniu do przedszkoli publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki,
2) art. 80 ust. 3 c i art. 90 ust. 3 c ustawy o systemie oświaty poprzez określenie terminu przekazania dotacji do
ostatniego dnia danego miesiąca,
U z a s a d n i e n i e
W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy Roźwienica podjęła uchwałę Nr 271/XXXVII/2013 w sprawie trybu
udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 13 stycznia 2014 r.
Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w dniu 21 stycznia 2014 r. wszczęło wobec niej uchwałą Nr II/381/2014 postępowanie nadzorcze.
Wskazaną uchwałą Rada Gminy Roźwienica działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty określiła szczegółowe zasady ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom publicznym oraz przedszkolom
niepublicznym o uprawnieniach przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
W badanej uchwale Rada Gminy Roźwienica postanowiła:
1) w § 4, że przedszkola publiczne otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym,
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Roźwienica;
2) w § 3 ust. 3, że dotację przekazuje Urząd Gminy Roźweinica w 12 miesięcznych częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło co następuje:
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) przedszkola publiczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
Id: 25A6B553-1535-44F3-A56F-268FFB8B1824. Podpisany Strona 1
przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego
przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na
prowadzenie przedszkoli publicznych.
Z kolei w myśl art. 80 ust. 3 c i art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje dla publicznych jak
i niepublicznych szkół i przedszkoli są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia
15 grudnia.
Uchwała w sprawie ustalenia zakresu i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół
działających na terenie gminy, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ma charakter przepisu prawa miejscowego,
powszechnie obowiązującego, skierowanego do ogółu podmiotów, dlatego jej regulacje w myśl
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie mogą wykraczać poza zakres
upoważnienia ustawowego.
Rada Gminy Roźwienica uchwałą Nr 271/XXXVII/2013 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Roźwienica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego ustaliła, że:
1) przedszkola publiczne otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Roźwienica, co pozostaje w sprzeczności z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zgodnie z którym przedszkola publiczne, otrzymują na
każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku
braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych
2) dotacja przekazywana jest w dwunastu ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, co narusza
art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi dotacje dla publicznych jak
i niepublicznych szkół i przedszkoli są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwaliło jak
w sentencji.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie
30 dni od dnia jej doręczenia.
PREZES
dr Zbigniew K. Wójcik

15

Uchwała Nr III/562/ 2014
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu
uchwały Nr 265/XXXVII/2013 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2013, działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 2
i 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
powstępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
stwierdza
że uchwała Nr 265/XXXVII/2013 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 w zakresie zwiększenia kwoty limitu
wydatków na realizację przedsięwzięcia „Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej” o kwotę 2.753,44 zł, bez zmiany zakresu wykonywania tego
przedsięwzięcia została wydana z istotnym naruszeniem art. 231 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr 265/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rada Gminy
w Roźwienicy dokonała zmian w budżecie Gminy na 20131 rok.
Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w dniu 21 stycznia 2014 r.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Roźwienicy zwiększyła limit wydatków
o kwotę 2.753,44 zł na zadanie inwestycyjne „Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej” stanowiące przedsięwzięcie ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy
finansowej bez zmiany zakresu jego wykonywania.
W związku z powyższym Kolegium zważyło co następuje:
Zgodnie z art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić
w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.
Uchwała budżetowa w myśl ust. 2 tego przepisu określa wydatki na realizowane
przedsięwzięcia, w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, zatem
podstawą do zwiększenia czy zmniejszenia w budżecie gminy wydatków na zadanie
objęte limitem wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach
wieloletniej prognozy finansowej jest wyłącznie uchwała rady gminy zmieniająca
zakres wykonywania tych przedsięwzięć.
Rada Gminy w Roźwienicy zwiększyła w budżecie wydatki na zadanie objęte
limitem wydatków na przedsięwzięcia w ramach wieloletniej prognozy finansowej bez
stosownej uchwały zmieniającej zakres wykonywania tego przedsięwzięcia,
powyższa regulacja narusza zatem przepis art. 231 ust. 1 i 2 ustawy o finansach
publicznych.
W związku z tym, że niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze zostaje wydane po
zakończeniu roku budżetowego, z uwagi na brak możliwości naprawienia
stwierdzonej nieprawidłowości przez we własnym zakresie i zastosowania przez
organ nadzoru trybu określonego w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie działając
na podstawie art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stwierdza
nieważności przedmiotowej uchwały, ograniczając się do stwierdzenia, że badana
uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.


 
www.czastkowice.pl.tl
 
Właściciel tej strony nie aktywował dodatku "Toplista"!
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Informacje ogólne
 
autor strony a.byrwa

Strona założona 03.09.2010 r. aby informować mieszkańców o tym co się wokół nas dzieje. Zapraszam wszystkich do jej współtworzenia.
Z ostatniej chwili!!!
 
Obrady VI Sesji Rady Gminy Roźwienica VIII kadencji, odbędą się w dniu 25 czerwiec 2015 roku, /czwartek/ o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy.
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=